REGULAMIN

1. Dane identyfikacyjne

Sklep internetowy działający pod adresem www.przekazniki24.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000127161; NIP 779-10-03-569; REGON 630540881;

adres e-mail: sklep@przekazniki24.pl

Nr telefonu: (61) 848 97 94

Nr fax: (61) 848 95 04

Wszelkie zawiadomienia, informacje, a w szczególności reklamacje Klienci mogą składać również na adres korespondencyjny:

HOTPIN Sp. z o.o.

ul. Darłowska 25A

60-451 Poznań

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.przekazniki24.pl prowadzonego przez HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, zwaną dalej HOTPIN, w tym zawierania umów sprzedaży Towarów, realizację tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. HOTPIN jest sprzedawcą Towarów zawartych dostępnych na stronie www.przekazniki24.pl

 2. Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję lub rękojmię.

 3. Kupującym, zwanym dalej Klientem, może być osoba fizyczna (jeżeli jest niepełnoletnia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu www.przekazniki24.pl przetwarzane są przez HOTPIN.

 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 1. realizacji umowy,

 2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o Towarze oraz promocjach oferowanych przez HOTPIN.

 1. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu www.przekazniki24.pl, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:

  1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  3. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  4. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

 2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. HOTPIN podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

 2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu www.przekazniki24.pl w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Konto Klienta

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie www.przekazniki24.pl (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Niego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.

 2.  Posiadanie Konta Klienta w Sklepie www.przekazniki24.pl jest dobrowolne i bezpłatne - można przeglądać asortyment www.przekazniki24.pl lub dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.

6. Zamówienia

 1. HOTPIN przyjmuje zamówienia Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu www.przekazniki24.pl za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.przekazniki24.pl. Wypełniony Formularz zamówienia nazywany jest dalej Zamówieniem. Zamówienie przez ww. stronę internetową może być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Okoliczność ta jest potwierdzana przez Klienta w momencie składania Zamówienia – akceptacja Regulaminu ze strony Klienta jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.

 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, w celu realizacji i obsługi Zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu Zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.

 4. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony www.przekazniki24.pl wybrać Towar, wskazać miejsce jego dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba że Klient skorzysta z Konta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do HOTPIN Zamówienie, po jego potwierdzeniu przez HOTPIN wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.

 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza wybór Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu www.przekazniki24.pl w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz złożenie HOTPIN oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru.

 6. Zamówiony Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osobiście odebrany w magazynie: ul. Darłowska 25A, 60-451 Poznań.

 7. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru, podatki oraz koszty jego dostarczenia.

 8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, HOTPIN na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zwane dalej Potwierdzeniem, co oznacza jego przyjęcie do realizacji oraz zawarcie umowy sprzedaży. Przesłanie Potwierdzenia Klientowi następuje w formie elektronicznej - HOTPIN przesyła jednocześnie załączniki w formacie pdf (niniejszy Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy), co oznacza potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy. Dodatkowo treść zawartej umowy jest zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym HOTPIN.

 9. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie www.przekazniki24.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje zakończona z chwilą zrealizowania zamówienia przez HOTPIN.

7. Cena i sposób zapłaty

 1. Cena Towaru oferowanego przez Sklep www.przekazniki24.pl jest ceną brutto oraz netto wyrażoną w PLN, która zawiera wszystkie obowiązujące podatki, w tym podatek VAT.

 2. Cena Towaru podana na stronach Sklepu www.przekazniki24.pl nie zawiera kosztów jego dostarczenia, które każdorazowo zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w łącznej wartości Zamówienia. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Cena uwidoczniona w łącznej wartości Zamówienia w chwili jego złożenia jest wiążąca i ostateczna.

 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu www.przekazniki24.pl jest wiążąca w momencie składania Zamówienia. Cena może ulec późniejszej zmianie, jednakże nie ma ona wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany.

 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

 1. przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty gotówką odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 2. z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność tradycyjnym przelewem internetowym na konto firmy Hotpin Sp. z o.o.

 1. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 48 godzin od otrzymania od HOTPIN w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 2. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki zawierającej zamówiony towar.

8. Dostawa Towaru

 1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia.

 2. HOTPIN umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:

 1. przesyłka kurierska,

 2. odbiór osobisty w czasie 48 – 72h (jeżeli towar jest dostępny w magazynie – po uprzednim indywidualnym ustaleniu ze sprzedawcą)

 1. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, jeżeli towar jest dostępny w magazynie HOTPIN. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego HOTPIN (w przypadku płatności przelewem).

9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania tego prawa oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – skorzystanie z tego formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 4. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HOTPIN przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Reklamacja

 1. HOTPIN odpowiada za niezgodność towaru z umową:

  1. w przypadku Klienta będącego konsumentem, który przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową powiadomi HOTPIN o tej okoliczności,

  2. w przypadku innego Klienta – na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przykładowo w formie pisemnej na adres siedziby HOTPIN: Obłaczkowo 144/a 62-300 Września, na adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Darłowska 25A, 60-451 Poznań, w formie elektronicznej na adres email: sklep@przekazniki24.pl lub w inny sposób wybrany przez Klienta.

 2. Klient jest uprawniony do posłużenia się przy składaniu reklamacji z formularza dostępnego na stronie www.przekazniki24.pl – skorzystanie z formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.

 3. Zalecane jest, aby w opisie reklamacji Klient podał następujące dane:

 1. datę zakupu,

 2. rodzaj i datę wystąpienia wady,

 3. żądanie dotyczące sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową lub oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny przez HOTPIN albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 4. dane Klienta składającego reklamację, w tym adres email,

 5. wybrany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

Powyższe dane nie są warunkiem złożenia reklamacji, a jedynie umożliwiają HOTPIN rozpatrzenie reklamacji w krótszym terminie.

 1. HOTPIN ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia pod rygorem przyjęcia, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.

 2. W razie konieczności dostarczenie Towaru do HOTPIN (w celu rozpatrzenia reklamacji lub w związku z jej uwzględnieniem), Klient na prośbę i na koszt HOTPIN dostarczy Towar na adres: ul. Darłowska 25A, 60-451 Poznań. Klient może zostać także poproszony przez HOTPIN o udostępnienie Towaru w miejscu, w którym się znajduje, w szczególności w przypadku, gdy z powodu rodzaju wady lub rozmiaru Towaru albo z uwagi na sposób jego montażu dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione. Prośba o dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się HOTPIN do reklamacji Klienta ani nie narusza prawa Klienta żądania od HOTPIN demontażu wadliwego Towaru jego ponownego montażu po wymianie na wolny od wad lub usunięciu wady.

11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje o Towarze zamieszczona na stronie internetowej HOTPIN nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.przekazniki24.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie HOTPIN.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2016 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.